2016ལོའི་འོད་ཁམས་ཀྱི་ཚོཊ་མི་གསར་བའི་འདུ་འཛོམས་པེ་ཅིང་དུ་འཚོཊ།

དཔྱད་མཆན་ཡོད།

 • 24
  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
  2016-12-06 16:36:41
  ཡབཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
 • 26
  རི་སིལ་དམར་པོ།
  2016-11-08 14:00:44
  འོད་ཁམས་ཚོགས་བའི་འོད་ཀྱི་ཕ་ས་ཟིན་པར་སྨོན།
 • 21
  ལྡེའུ།
  2016-11-08 12:45:43
  བོད་བརྙན་ཚོགས་པའི་རླུང་རྟ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་སྨོན།
 • 21
  གླིང་སྨྱོན།
  2016-11-08 09:34:30
  འོད་ཁམས་ཚོགས་པའམ་མ་གཞིའི་བརྙན་ཡིག་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་དེ་ཡར་ནས་ཡར་ལ་རྒྱས་པར་སྨོན།